Polityka prywatności

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dziecka jest: DAP KIELCE Adrian Leszczyński z siedzibą w Kielcach ul. Krakowska 17/26A, 25-029 Kielce, NIP 9591820951 zwany dalej jako Administrator. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@dapkielce.pl, telefonicznie pod numerem tel.: 794 488 737 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przetwarzać Pani/Pana/Dziecka dane osobowe w szczególności i odpowiednio w następujących celach:

 • podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz związanych z wykonaniem stosunku członkostwa, umowy lub zgłoszenia dotyczących świadczenia usług w zakresie uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz związanych z działalnością Administratora w zakresie prowadzenia szkółek piłkarskich, organizacji treningów, wyjazdów szkoleniowych, organizowania zawodów sportowych, prowadzenia rejestrów postępów szkoleniowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • promocji i marketingu wszelkiej działalności sportowej i usługowej prowadzonej przez Administratora, a także w zakresie fotorelacji i filmów z wydarzeń z życia szkółki
 • archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 6) prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności Administratora
 1. Kategorie danych osobowych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą: wizerunek utrwalony na podstawie zdjęć oraz nagrań wykonywanych podczas wydarzeń sportowych lub w trakcie treningów organizowanych przez Administratora oraz na podstawie zapisu monitoringu w obiektach sportowych (halach).

 1. Odbiorcy danych

Administrator może przekazać pozyskane dane osobowe następującym kategoriom odbiorców danych, w celach związanych z działalnością Administratora i dla zapewnienia realizacji celów przetwarzania danych osobowych przez Administratora: partnerom Administratora organizującym i prowadzącym szkółki piłkarskie na zlecenie Administratora, trenerom, opiekunom, służbie zdrowia, zarządcom lub prowadzącym obiekty sportowe, klubom sportowym, związkom piłki nożnej, stowarzyszeniom lub innym instytucjom lub jednostkom zrzeszającym o charakterze sportowym, instytucjom współpracującym w zakresie prowadzenia działalności sportowej, podmiotom organizującym konkursy z udziałem osób, na rzecz których Administrator świadczy usługi, podmiotom prowadzącym hotele lub inne obiekty zakwaterowania, firmom ubezpieczeniowym, firmom marketingowym zajmującym się marketingiem działalności Administratora, dostawcom usług IT i oprogramowania, dostawcom towarów objętych przedmiotem współpracy, podwykonawcom, poddostawcom, firmom ochroniarskim, transportowym i kurierskim, brokerom, jak i innym firmom i podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie związanym z działalnością Administratora w zakresie objętym celami przetwarzania danych, doradcom podatkowym, doradcom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę księgowo-rachunkową, audytorską – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Ponadto pozyskane przez Administratora dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google, itp) albo gdy odbiorca danych ma siedzibę w państwie trzecim.

 1. Czas przechowywania danych osobowych:

Administrator przechowuje Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przez następujące okresy:

 • przez okres zw. z zawarciem i obowiązywaniem stosunku członkostwa i umów łączących Administratora i osobę której dane są przetwarzane oraz jej przedstawiciela prawnego lub opiekuna,
 • do upływu 12 miesięcy od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron z przyjętej lub złożonej oferty albo zawartej przez strony umowy lub stosunku członkostwa,
 • do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dane są przetwarzane na podstawie zgody tej osoby, zmiany lub usunięcia jej danych osobowych z zasobów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – w razie ich przetwarzania na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w każdym przypadku – przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez Administratora obowiązków lub uprawnień wynikających z tych przepisów i dochodzenia zw. z tym roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 • dla celów archiwalnych lub statystycznych – przez okres nie dłuższy niż 10 lat po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Panią/Pana/Dziecko z Administratorem.
 1. Rzetelności i przejrzystość przetwarzania danych osobowych:
  • Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych, przysługują Pani/Panu/Dziecku następujące uprawnienia.
   • Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO;
   • W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora– prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu;
   • W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo cofnięcia zgody.
   • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  • Podanie danych osobowych w zakresie w jakim służą do zawarcia i wykonania umowy, jest niezbędne do ww. celów, w razie braku ich podania, zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe. Natomiast w przypadku niepodania danych, których przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, iż Administrator nie zrealizuje działań wobec Pani/Pana/Dziecka, gdy te działania uwarunkowane są ww. zgodą;
  • Administrator nie podejmuje decyzji o przetwarzaniu danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania;
  • Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO w przypadku korzystania przez Administratora z usług portali społecznościowych lub serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google+).
  • Źródło pochodzenia danych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) Pana/Pani/Dziecka dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, strony umowy zawartej z Administratorem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów, w tym m.in. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON, a także z zapisów monitoringu stosowanego przez Administratora, a także zdjęć oraz nagrań o charakterze reklamowym, marketingowym bądź promującym działalność Administratora, zawierających Pana/Pani/Dziecka wizerunek, jako element całości, takiej jak impreza, treningi, obozy, szkolenia, inne wydarzenia organizowane i prowadzone w ramach działalności Administratora.